Etusivu Uutiset Vastuullinen hankinta, vastuullinen ostaminen 

Vastuullinen hankinta, vastuullinen ostaminen 

Vastuullisuus on ehdoton edellytys yrityksen menestymiselle sekä pitkässä juoksussa myös toiminnan jatkuvuudelle. Yrityksen vastuullisuuden tasoon vaikuttaa vahvasti hankintojen vastuullisuuden varmistaminen taloudellisen, ympäristön kuin sosiaalisenkin vastuun osalta. Eletty on ne ajat, jolloin vain hinta määritti ostopäätöstä.

Nykyään vastuullisuus ohjaa vahvasti myös valmistavan teollisuuden hankintapäätöksiä. Hankinta käsittää raaka-ainevalmistajien lisäksi mm. kuljetus- ja logistiikkapalveluita. Luotettava ja vastuullinen hankinta on välttämättömyys myös Stalatubelle, jotta voidaan täyttää asiakkaiden korkea vaatimustaso ja sidosryhmien odotukset sekä säilyttää kilpailukyky ja hallita riskejä.  

Ympäristövastuu 
Yrityksen ympäristövastuullisuutta mitataan koko tuotantoketjun ajalta. Sen vuoksi on olennaisinta selvittää mistä yrityksen suurimmat päästöt syntyvät ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Stalatuben teettämän selvityksen avulla todettiin, että noin 90 % valmistettavan Stalatuben tuotteen hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineesta.  

Hiilijalanjälkilaskelmat kiinnostavat asiakkaitamme, koska omalla hankintastrategiallaan he voivat puolestaan merkittävästi vaikuttaa myös oman tuotteensa hiilijalanjälkeen. Kyse on moninkertaisesta ketjusta, joka kumuloituu mitä pidemmälle hankintaketjussa loppukäyttäjää kohden mennään, pohtii EQHS ja vastuullisuusinsinööri Tanja Pakarinen
 

GHG-protokollan mukainen hiilijalanjälkilaskenta sisältää pakolliset scope 1 ja scope 2 -päästöt, eli tehtaan suorat päästöt ja ostetun energian valmistuksesta aiheutuneet päästöt. Scope 3 -päästöjen lisääminen kokonaislaskentaan on vapaaehtoista, mutta se antaa oikean kuvan yrityksen koko toiminnan aiheuttamista vaikutuksista. Valmistavan teollisuuden yritysten päästörakenteessa Scope 3 on suurin, kuten se on myös Stalatubella (98,4%) 
 

Yksi merkittävä tekijä Scope 3 -päästöissä onkin juuri materiaalihankinnat. Stalatube tekee toimintaansa koskevia linjauksia, jotka pienentävät yrityksen päästöjä ja valmiiden tuotteiden päästökertoimia. Esimerkiksi neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätetyillä pienentää merkittävästi raaka-aineen hiilijalanjälkeä ja edelleen Stalatuben oman tuotteen hiilijalanjälkeä. Tässä Stalatube takaa vähintään 75%:n tason, toisin sanoen 75% tuotteiden valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta on kierrätettyä. Käytännössä toteuma on lähes poikkeuksetta jo yli 80 %. Tämä perustuu valintoihin, eli teemme yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, joilla kierrätysteräksen osuus raaka-aineesta on yli 75%. Seuraamme ostettujen raaka-aineiden päästökertymää vuosittain. 

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu 
Taloudellisen vastuun kohdalla on hyvä tehdä selvitys ja varmistaa, että sopimusta tehdessä toimittajan taloudellinen tilanne, viranomaisvelvoitteet ja muu velvoitteet ovat kunnossa.  
 
Sosiaalinen vastuu pitää sisällään esimerkiksi työvoiman eettisyyden ja ihmisoikeuksien noudattamisen. Liittyen eettisen toimintaohjeiston luomiseen ja läpikäyntiin, toimittajille luodaan Code of Conduct vuoden 2024 aikana. 

Mittaristo vastuullisen hankinnan tueksi 

Liittyen sidosryhmien analysointiin, toimittajien riskinarviointiin ja yleisesti vastuullisuustason määrittelyyn, Stalatube toteutti vuoden 2023 lopulla raaka-ainetoimittajille kyselyn, jolla kartoitettiin toimittajien vastuullisuuden tasoa. Kyselyn pohjalta rakennetaan mittaristo (Kpi) eli määrittely teräshankinnalle. Näin varmistetaan, että uusi toimittaja täyttää vaaditut kriteerit ennen yhteistyön aloittamista.  

Vastuullinen toimittajahallinta voidaan nähdä myös yrityksen resilienssiä lisäävänä toimintona. Kun kriittiset toimittajat on tunnistettu, riskit on varmennettu ja toimittajien kanssa on rakennettu joustava ja luottamuksellinen suhde, voidaan jo puhua kestävän kehityksen mukaisesta toimittajahallinnasta, kertoo Tanja. 

Sama kokonaisuus, kysely ja mittaristo, toteutetaan myös kuljetusliikkeille vuoden 2024 aikana. 

Kuvassa Sami Kaijanen, Stalatuben hankinta- ja logistiikkajohtaja

Toimittaja-auditoinnit osaksi vuosisuunnitelmaa 

Jatkossa Stalatube tulee noudattamaan vuosittaista ns. toimittaja-auditointisuunnitelmaa, jossa toimittajat valitaan tärkeyden ja kriittisyyden mukaisesti. Suunnitelmaan otetaan mukaan yksi terästoimittaja, kuljetusliike sekä alihankinnan puolelta muutama toimija. Näin varmistetaan, että pitkäaikaisetkin toimijat eivät lipsu vaadituista kriteereistä edes vaikean paikan tullen.  

Strategisella hankinnalla turvaamme selustamme myös huonoina aikoina. Ostaminen on helppoa silloin, kun tavaraa on helposti saatavilla, tuumaa Stalatuben hankinta- ja logistiikkajohtaja Sami Kaijanen.

Kun tilanne muuttuu vaativammaksi, astuu mukaan ammattimaisen, suunnitellun hankinnan strateginen tärkeys. Alati muuttuvassa globaalissa tilanteessa, hankinta on tärkeä linkki yrityksen ulkopuoliseen ympäristöön ja vahvasti sidoksissa yrityksen maineeseen. Tästä on opettavia esimerkkejä noussut julkisuuteen lähivuosien aikana, mm. koronaepidemian ja Ukrainan sodan aikana. Yrityksen kauan rakennettu menestys ja maine markkinoilla voi sulaa hetkessä, summaa Sami.